Možnosti vlastníka při navýšení nájemného

Charakteristickým znakem nájmu bytu je přenechání věci jinému k užití za úplatu (nájemné). Dvoustranné právní nástroje zvyšování nájemného Občanský zákoník vychází z autonomie vůle smluvních stran, byť tradičně v úpravě nájmu bytu obsahuje určitá kogentní ustanovení chránící slabší smluvní stranu, kterou zpravidla bývá nájemce bytu. Odrazem autonomie vůle smluvních stran je znění § 2248 OZ, … Číst více

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Právní úpravu smlouvy o nájmu – a zčásti i o podnájmu – prostoru sloužícího podnikání, respektive zvláštní ustanovení týkající se nájmu prostor sloužících podnikání, nalezneme v ust. § 2302–2315 NOZ. V několika záležitostech pak občanský zákoník odkazuje i na úpravu nájmu bytu. Povaha nájmu podle NOZ závisína účelu užívání sjednaném stranami ve smlouvě. Na rozdíl od bývalé právní úpravy, kdy bylo pro určení účelu užívání nemovitých věcí / nebytových prostor … Číst více

Rozúčtování tepla a vody podle nových pravidel

Vyhláška č. 372/2001 Sb. Vytápění budovy a dodávky vody patří k základním službám, které poskytuje vlastník domu uživatelům všech vnitřních prostor, ať se jedná o bytové, nebo nebytové jednotky. Vyhláška č. 372/2001 Sb., která upravovala rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění a na dodávky teplé vody, platila od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2015 prakticky pro všechny domy vybavené ústředním vytápěním, případně rozvodem centrálně připravované teplé … Číst více

Nájemní vztahy po skončení ochranné doby nájemců

Epidemie koronaviru SARS CoV-2 vedoucí k onemocnění covid-19 mířila v období od března 2020 k bezprecedentnímu zásahu opatřeními státních orgánů do práva mnoha subjektů na výdělečnou činnost a posléze do soukromoprávních vztahů vyplývajících jak z nájmu prostor sloužících pro bydlení, tak prostor sloužících pro podnikání. Ode dne 27. dubna 2020 jsou účinné zákony č. 209/2020 Sb.1 a č. 210/2020 Sb. 2, které modifikují všechny nájemní vztahy zejména … Číst více

Skončení nájmu

Nájemce je oprávněn nájem sjednaný na dobu určitou vypovědět před uplynutím sjednané doby, jestliže: ztratí způsobilost k činnosti, jež je tam vykonávána, přestane být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k níž byl určen, a pronajímatel nájemci nezajistí odpovídající náhradní prostor, pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti vůči nájemci. Rovněž pronajímatel má právo nájemní smlouvu vypovědět: má­-li být nemovitá … Číst více

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce není bez dalšího oprávněn měnit provozovanou činnost ani způsob či podmínky jejího výkonu. Změna nesmí být v rozporu se smluveným účelem nájmu ani jiným ujednáním stran, pokud by vedla ke zhoršení poměrů nebo nad přiměřenou míru poškozovala pronajímatele či další uživatele nemovitosti. Za takovou změnu může být považováno například i prodloužení otevírací doby restauračního zařízení. Výše uvedené nebrání … Číst více

Nájem prostoru sloužícího podnikání (dříve nebytového prostoru)

Nyní budeme hovořit o specifické právní úpravě, která se vztahuje jen na nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem je vykonávání podnikatelské činnosti v tomto prostoru, případně slouží­-li pronajatý prostor alespoň převážně podnikání bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen. Využívání pronajatého bytu k podnikání Není tedy třeba, aby byl pronajatý prostor využíván výhradně k podnikání, postačí, jde­-li … Číst více

Skončení nájmu

Občanský zákoník umožňuje několik způsobů, jimiž může být nájemní vztah mezi smluvními stranami ukončen, od jeho výpovědi až po nemožnost užívání předmětu nájmu. My se budeme blíže zabývat čtyřmi způsoby, a to výpovědí, dohodou, smrtí nájemce a skončením nájmu služebního bytu. Pronajímatel by měl v případě skončení nájmu pamatovat na ustanovení § 2285 občanského zákoníku, které obsahuje úpravu tzv. automatické prolongace. Jedná se … Číst více

Podnájem

Pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí, může dát část bytu třetí osobě do podnájmu. V opačném případě je nutné si vyžádat souhlas pronajímatele. Jak žádost o udělení souhlasu k podnájmu, tak následný souhlas s podnájmem jsou zákonem vyžadovány v písemné formě. V případě, že se pronajímatel k žádosti ve lhůtě 1 měsíce nevyjádří, nastává fikce udělení souhlasu. Žádost o souhlas s podnájmem Do žádosti o souhlas doporučujeme … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.