Novela o požární ochraně od 1. 7. 2023

Sobota 1. 7. 2023, 0:00

30. 6. 2023 se ruší Zákon České národní rady o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a od 1. 7. 2023 nabývá účinnosti Zákon č. 152/2023 Sb. a pod třetí část spadá změna zákona o požární ochraně.

První změna se týká zařízení poskytujících sociální služby v podobě pobytových služeb podle zákona o sociálních službách. Podle novely zákona musí tyto budovy, ve kterých se poskytuje tato služba, splňovat následující požadavky:

a) Pokud má ubytovací kapacita zařízení přesahující 50 osob, musí být vybaveny elektrickou požární signalizací.

b) Pokud má ubytovací kapacita zařízení 50 osob nebo méně a není vybaveno elektrickou požární signalizací podle předchozího bodu, musí být vybaveno zařízením pro autonomní detekci a signalizaci.

Další významnou novinkou v oblasti požární ochrany je zahrnutí kategorizace staveb v novém zákoně o požární ochraně (§ 39 a § 40).

Kategorizace stavby z hlediska požární bezpečnosti se dělí na následující kategorie:

a) Stavba kategorie 0, která nepředstavuje zvláštní nebezpečí.

b) Stavba kategorie I, která představuje mírné nebezpečí.

c) Stavba kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

d) Stavba kategorie III, která představuje vysoké nebezpečí.

Pro tuto kategorizaci bude vydán prováděcí právní předpis, který stanoví kritéria a charakteristiky stavby pro zařazení do jednotlivých kategorií. Kritéria zahrnují podmínky evakuace, rizikovost stavby, ve které se manipuluje s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami, a ochranu veřejného zájmu. Pro stavby patřící do kategorií I, II a III je vyžadováno zpracování požárně bezpečnostního řešení v souladu se speciálním právním předpisem. Tento řešení musí potvrdit shodu navrhovaného projektu se technickými požadavky na požární ochranu stanovenými příslušným prováděcím právním předpisem.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.