Nový stavební zákon

V uplynulém období došlo k významnému prosazení rekodifikace stavebního práva v České republice, jejímž hlavním cílem je zjednodušit a zkrátit proces přípravy výstavby. V minulém volebním období Poslanecké sněmovny se nepodařilo nový kodex stavebního práva připravit a došlo „pouze“ k realizaci rozsáhlé novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. účinné od 1. ledna 2018. Mnohá problematická místa řešila další novela stavebního … Číst více

Státní stavební dohled

Státní stavební dohled (stavební dozor) nad územním plánováním a stavebním řádem (viz část 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) provádí státní správa (ministerstva, krajské úřady, úřady územního plánování a stavební úřady). Působnost stavebních úřadů Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního … Číst více

Lešení

Lešení jsou coby prozatímní konstrukce k provádění stavebně montážních prací nebo k ochraně osob při práci ve výšce nejrozšířenější pomocné dočasné stavební konstrukce. Jejich zhotovování (montáž), vlastní užívání (provoz) a odstraňování (demontáž) je však úzce spjato s nebezpečím vážných pracovních úrazů, případně havárií a veřejného ohrožení. Pád z výšky a do hloubky ve stavebnictví dlouhodobě zaujímá největší procento každoročně evidovaných smrtelných úrazů. Druhy lešení Lešení … Číst více

Provedení bezbariérových úprav staveb

Právní předpisy k bezpečnosti staveb Udržování staveb v bezpečném a ničím neohrožujícím stavu a dále ve stavu odpovídajícímu požadavkům na bezpečnost osob jsou požadavky, které v obecné poloze ukládají dva právní předpisy: Ve vztahu zaměstnavatel–zaměstnanec tuto povinnost nařizuje v obecné podobě § 101, odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde je stanoveno, že je povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost na pracovištích u všech fyzických osob, které se s jeho vědomím … Číst více

Užívání staveb

Stavba, změna dokončené stavby Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s ­jejím povolením vydaným podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „SZ“). Co je stavba Stavbou se podle § 2 SZ rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící … Číst více

Autorizace ve výstavbě

Co je to stavba Stavbou se podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „SZ“) rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Definice typů staveb Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící … Číst více

Dozory ve výstavbě

Typy dozorů ve výstavbě Rozlišujeme následující typy dozorů ve výstavbě: autorský dozor projektanta (dále jen „ADP“), technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), stavební dozor (dále jen „SDo“), státní stavební dozor (dále jen „SSDo“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Autorský dozor projektanta Podle § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „SZ“) se … Číst více

Požadavky na stavby

Požadavky na stavby můžeme rozdělit do 3 oblastí, jimiž jsou: Užívání staveb Provedení bezbariérových úprav staveb Lešení V následujících kapitolách si rozebereme každou z nich.

Životní cyklus konstrukčních prvků

Analýza nákladů životního cyklu budovy (Life Cycle Costs, LCC) je zaměřena na empirické snížení nákladů v průběhu celé doby její životnosti. Životnost stavby Životnost stavby je limitována nejen její technickou, ale i ekonomickou životností. U technické životnosti je kladen důraz na materiálovou charakteristiku stavby a životnost stavby, která je závislá především na provedení stavebních prvků dlouhodobé životnosti. Jedná se o ty konstrukce stavby, … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Novela o požární ochraně od 1. 7. 2023

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.