Požární zajištění budov

V každé budově je alespoň jedno technické zařízení, které náleží k požární ochraně budovy. Tato zařízení lze začlenit do dvou větších skupin: Mezi požárně bezpečnostní zařízení patří: Obecný přístup k provádění periodických kontrol je patrný z tabulky č. 1. Každé požárně bezpečnostní zařízení se kontroluje v periodách stanovených výrobce. Tak např. u EPS – elektrické … Číst více

Požadavky na komíny, spalinové cesty

Obě normy jsou závazné svým uvedením ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Norma ČSN 73 4201 se používá pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Dle normy se provádí komíny, které jsou vedeny vnitřkem budovy nebo po vnější stěně. Aplikuje se na samostatné i společné komíny, na … Číst více

Vybavení kotelen na plynná paliva

V kotelnách na plynná paliva musí být dle normy ČSN 07 0703 následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

Požadavky na vybavení a kontroly kotelen

Jak bylo uvedeno, nízkotlaké kotelny jsou definovány dvěma předpisy, přičemž, jak je vidět v tabulce č. 1, definice nejsou zcela shodné. Tabulka č. 1 Definice nízkotlaké kotelny NV č. 101/2005 Sb. Vyhláška č. 91/1993 Sb. objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s … Číst více

Kotelny a spalinové cesty

Vedle těchto dvou právních předpisů, které se shodně vyjadřují k nízkotlaké kotelně, byly uvedeny některé požadavky v § 172 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Ačkoli byla ustanovení tohoto paragrafu zrušena zákonem č. 250/2021 Sb., lze u kotelen postavených před rokem 2021 nalézt dodržení těchto … Číst více

Eskalátory, travelátory

Eskalátory a travelátory pracují na principu řetězově propojených článků, pohybujících se cyklicky obíhajících po pevné dráze, přičemž: Provozovatel eskalátorů či travelátorů musí dbát na průběžnou údržbu a kontroly prováděnou vlastními prostředky a přezkoušení a zkoušky servisní organizací, a to dle návodu k použití. Opět lze připomenout:

Oběžný výtah

Oběžný výtah čili páternoster, není výtahem v pravém slova smyslu, a proto nepatří do skupiny vyhrazených zdvihacích zařízení. Jedná se v podstatě o dvě řady kabin zavěšených těsně za sebou, které se pohybují v protisměru – jedna nahoru a druhá dolů. Kabiny se v obratišti nepřeklápí, jen se přesunou v pevných kolejích do protisměrného pohybu. … Číst více

Svislé zdvihací plošiny

Provozovatel při provozu svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob musí brát úvahu všechna závažná nebezpečí, nebezpečné situace a možné události. Prohlídky provádí podle dokumentace výrobce či vlastního místního provozního předpisu – viz tabulka č. 1. Tabulka č. 1 Lhůty činností pro svislé zdvihací plošiny Úkon Lhůta Běžná prohlídka Dle výrobce Servis Dle výrobce Přezkoušení Dle … Číst více

Požární a evakuační výtahy

Požární a evakuační výtahy se od ostatních výtahů liší tím, že mají vlastní náhradní zdroj elektrické energie, který zajišťuje jejich schopnost provozu i při vypnuté dodávce elektrické energie do objektu. Ve smyslu čl. 4.1.4 ČSN 27 4014 jsou evakuační výtahy určeny především pro osoby neschopné samostatného pohybu a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. … Číst více

Výtahy pro dopravu osob a nákladu

Provozovatel výtahů pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu, které jsou trvalou součástí budov, přesahující nosnost 100 kg a s výškou zdvihu přesahující 2 m musí zajistit jejich provozování jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány. Provozovatel musí výtahy udržovat po celou dobu jejich životnosti v mezích bezpečného provozu. Za … Číst více

Novela zákona o požární ochraně od 1. 7. 2023

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.