Kupní smlouva týkající se nemovitosti

Dne 1. července 2020 nabyla účinnosti významná novela občanského zákoníku, provedená zákonem č. 163/2020 Sb. Ta přinesla výrazné změny mimo jiné v oblasti spoluvlastnictví k nemovité věci, kdy zásadním způsobem minimalizovala dosavadní zákonné předkupní právo. Citovanou novelou dochází k opětovné změně v úpravě zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti při převodu podílu jednoho z nich. Dochází de facto k návratu ke znění, které tu bylo ke dni … Číst více

Dokumentace objektu při předání budovy do správy

Při předání objektů do správy bývá poměrně problematické předání jejich dokumentace. Bohužel se velmi často stává, že dokumentace objektu není úplná a chybějí její velmi podstatné části, což správci objektu budoucí provoz velmi ztěžuje. Obecně by dokumentace komerčních objektů měla obsahovat následující položky: 1. Dokumentace spojená s vlastníkem objektu Obecné informace o vlastníkovi objektu – název společnosti, která vlastní … Číst více

Služebnost užívání bytu

Jedním z dalších omezení vlastníka budovy, resp. jeho části (konkrétně bytu), které lze smluvně sjednat, je služebnost bytu coby služebnost užívání. Jedná se o služebnost (věcné břemeno) osobní povahy, která se vždy vztahuje k určité osobě. Smrtí oprávněné osoby služebnost zaniká, není­-li sjednána pro dědice. Osobní služebnost může nabýt i právnická osoba, a to na dobu, po kterou tato právnická osoba existuje (slovy zákona trvá). Rozsah … Číst více

Zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

Ve spojitosti s první větší novelou současného občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb., provedenou zákonem č. 460/2016 Sb., se s účinností od 1. 1. 2018 změnilo ustanovení § 1124 odst. 1 občanského zákoníku, jímž došlo k návratu předkupního práva ostatních spoluvlastníků nemovité věci. To nyní zní: „Převádí­-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou­-li se spoluvlastníci … Číst více

Odpovědnost za škodu způsobenou věcí spadlou nebo vyhozenou

Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou je zvláštním případem odpovědnosti za škodu. Jedná se o objektivní odpovědnost, která bývá také nazývána odpovědností za protiprávní stav. Jejím předpokladem není zavinění, tzn. že ji může nést i ten, kdo ji nezavinil. Hradí se přitom skutečná škoda, ušlý zisk, ale také nemajetková újma. Jedinou možností, jak v se v tomto případě zbavit odpovědnosti nebo ji … Číst více

Revize zařízení

Revize rozvodů elektřiny Pravidelná revize je vyžadována pouze ve společných prostorách domu. U rozvodů odpovídajících současným technickým požadavkům stačí revizní kontrola provedená každých 5 let, u starších rozvodů je doporučena kratší lhůta. Do této kategorie spadá rovněž revize hromosvodu. Revize a kontrola plynových zařízení Provozní revize plynových zařízení se provádí pravidelně každé 3 roky. Dále se kromě tohoto provádí i každoroční kontrola těchto zařízení s výjimkou … Číst více

Povinnosti vlastníka nemovitosti

Obecná prevenční povinnost vlastníka nemovitosti Vlastnické právo je dle systematiky občanského zákoníku řazeno do absolutních majetkových práv, a na rozdíl od relativních majetkových práv tak působí „vůči všem“. Přináší nejen právo vlastníka na ochranu prostřednictvím řady žalob, mezi které patří žaloba na vydání věci (reivindikační žaloba) nebo žaloba o zdržení se protiprávního zasahování do vlastnického práva (zápůrčí neboli negatorní žaloba), nýbrž i povinnost vlastníka počínat si … Číst více

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Zákon č. 264/2019 Sb., kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., ze dne 24. 9. 2019, je novelou, která podstatně rozšířila osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Do té doby byly od daně osvobozeny v rámci bytových jednotek pouze dokončené nebo užívané bytové jednotky v bytových … Číst více

Omezení vlastnického práva

V římském právu, jež bylo použito jako vzor našeho současného občanského zákoníku, se úplná volnost vlastníka nakládat s věcí až do jejího úplného zničení nazývala ius abutendi. Takový rozsah vlastnictví je v moderních právních systémech omezen veřejnoprávními předpisy, například pokud je určitá věc klasifikována jako kulturní památka, je rovněž takto chráněna. Vlastník má povinnost udržovat ji v náležitém stavu a za její úmyslné … Číst více

Vlastnictví a povinnosti vlastníka

Celá právní úprava vlastnického práva, jakožto práva věcného, se dle systematiky zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), řadí do části třetí, do absolutních majetkových práv. Vlastnické právo je založeno zejména na jednotlivých oprávněních vlastníka, jedná se tedy o právem zakotvenou možnost vlastníka v mezích stanovených právním řádem věc držet, užívat, požívat její plody a právo s věcí nakládat. Právo s věcí nakládat v sobě … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.