Změna vodního zákona od 1. 7. 2023

Změna vodního zákona po přijetí nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.: vodní zákon doznal významných změn v rámci tzv. rekodifikace stavebního práva.

Vodní zákon má specifický charakter v tom, že v rámci současné právní úpravy vodoprávní úřady plní také roli speciálních stavebních úřadů, které jsou odpovědné za povolování vodních děl. Jedna z hlavních myšlenek rekodifikace stavebního práva byla však likvidace speciálních stavebních úřadů. Vodní zákon také upravuje povolení provozování činností s vodami, což se týká povolení k nakládání s vodami. Zařazení této problematiky a možnost její integrace nebo neintegrace byly jedním z nejdiskutovanějších a nejproměnlivějších témat v rámci rekodifikace.

Hlavní změny, které platí od 1. 7.:

 • Zavádí povinnost kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod pro významné znečišťovatele;
 • zavádí evidenci a digitalizaci všech výpustí do vod povrchových;
 • zřízení samostatného Registru výpustí odpadních vod v rámci informačního systému veřejné správy;
 • zpřesňuje pojem havárie;
 • upřesňuje ohlašovací povinnosti při havárii;
 • staví najisto, že řízení záchranných a likvidačních prací při havárii přísluší Hasičskému záchrannému sboru ČR;
 • rozlišuje šetření příčin havárie a likvidaci jejích následků (tj. řízení prací při jejím zneškodňování);
 • upřesňuje mechanismus poskytování peněžních prostředků ze zvláštního účtu kraje;
 • jasně vymezuje příslušnost krajských úřadů k řešení havárií, které přesahují hranice správního obvodu obce či jednoho kraje;
 • znovuzavádí možnost schvalování provozních řádů u vybraných vodních děl vodoprávními úřady;
 • zvyšuje sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod s nebezpečnými látkami.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.