Ve světle nového stavebního zákona ubývá autorizovaných inspektorů

V roce 2007 se zavedlo tzv. zkrácené stavební řízení, kdy provádění stavby vznikalo na základě certifikátu autorizovaného inspektora. Stavebník uzavřel smlouvu s autorizovaným inspektorem, ten přezkoumal veškeré podklady a pokud vše bylo schváleno stavebním úřadem, tak autorizovaný inspektor vydal certifikát, čímž bylo zkrácené stavební řízení ukončeno.

Právní úprava nebyla ideální a postrádala jasnou výchozí koncepci. Nastala nejistota ohledně postavení autorizovaného inspektora. Proběhlo také několik mediálních kauz ohledně výstavby povolené certifikátem autorizovaného inspektora. V roce 2012 rozhodl soud, že autorizovaný inspektor není správním orgánem a jím vydaný certifikát není rozhodnutím správního orgánu ani ve smyslu správního řádu, ale plněním ze soukromoprávní smlouvy.

V novele stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2013 bylo uvedeno, že autorizovaný inspektor není orgánem veřejné moci a není zmocněn k vydávání povolení. Došlo také ke změně nadpisu paragrafu ze „Zkráceného stavebního řízení“ na „Oznámení stavebního záměru s certifikátem stavebního inspektora“. Tudíž dle novelizované právní úpravy, která je platná doposud, již certifikát stavebního inspektora nenahrazuje stavební povolení.

Důsledkem novelizace tak je, že se služeb autorizovaných inspektorů prakticky přestalo využívat, ale v rámci nového stavebního zákona došlo k další změně v činnosti autorizovaných inspektorů ve vztahu k povolení stavby. Autorizovaný inspektor již tedy nevydává certifikát, ale odborný posudek, který je nepovinnou přílohou žádosti o povolení záměru. Bude moci dále ověřovat soulad skutečného provedení stavby s jejím povolením a její způsobilost k užívání pro kolaudační řízení, jako je tomu doposud.

S ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že řady autorizovaných inspektorů se nebudou rozšiřovat a vydání odborného posudku autorizovaným inspektorem bude spíše raritou, protože stavebník nebude vynakládat finanční prostředky na jeho opatření, když mu to nepřinese žádné výhody. Institut, který úspěšně funguje například v Anglii, tak v České republice nejspíše v dohledné době zcela zanikne, byť potenciál pro urychlení výstavby jistě poskytoval, ten ale nebyl využit.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.