Španělský dozorový úřad udělil pokutu 6 tisíc eur za invazivní kamerový systém

Španělský dozorový úřad Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) udělil rozhodnutím ze dne 25. srpna 2021, č. j. PS/00033/2021, pokutu v celkové výši 6 tisíc eur (asi 152 tisíc korun) společnosti Arriveda Damar SL za porušení čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 13 GDPR. Článek 5 odst. 1 písm. c) GDPR upravuje princip minimalizace osobních údajů. Dle daného principu musí být osobní údaje, které správce zpracovává, přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Předmětná zásada je projevem obecného principu ochrany práv subjektů údajů.

Zásah do soukromí fyzických osob by měl být výjimkou a jako takový omezen na nezbytně nutný rozsah. Čl. 13 GDPR pak upravuje informační povinnost správce vůči subjektům údajů. Předmětný článek nařízení je přitom klíčový pro realizaci zásady transparentnosti, kterou je možné nalézt v čl. 5 odst. 1 písm. a) GDPR. Článek 13 GDPR uvádí základní informace, jež musí být subjektům údajů sděleny. Splnění informační povinnosti umožňuje, že si je subjekt údajů vědom toho, jaké údaje o něm kdo, jak a proč zpracovává. Díky této znalosti pak dokáže naplnit své základní právo na informační sebeurčení.

Společnost Arriveda Damar SL porušila dle španělského dozorového úřadu AEPD výše uvedená ustanovení nařízení tím, že kamerový systém, jejž provozovala, nadměrně zasahoval do soukromí subjektů údajů. Společnost Arriveda Damar SL bez řádného důvodu instalovala čtyři kamery, které snímaly chodník vedle objektu společnosti nacházející se však již na veřejném prostranství, a to v celé šířce, a zároveň i auta zaparkovaná vedle něj. Informativní cedule přitom nesplňovala požadavky kladené čl. 13 GDPR na řádné informování subjektů údajů. Rozhodnutí španělského dozorového úřadu AEPD je volně dostupné ke stažení z webových stránek úřadu zde (pouze ve španělském jazyce).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.