Požární předpisy a nejčastější nedostatky v požární bezpečnosti budov

Požární normy stanovují požadavky pro konstrukci budovy, včetně odolnosti materiálů, rozdělení do požárních úseků a zajištění únikových cest. Tyto normy se také zabývají požární detekcí a hlášením, včetně instalace a údržby požárních detektorů, hlásičů a poplachových systémů. Dalšími aspekty, které normy pokrývají, jsou přístup pro hasičský zásah, zásobování vodou, včetně hasičských přístupů a hydrantů, a požadavky na evakuační plány, nouzové osvětlení a značení únikových cest. Normy také řeší instalaci a údržbu hasicích přístrojů, hasičských přístupů a stabilních hasicích systémů (SHZ).

Pravidelnou revizi požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) provádí odborník na požární bezpečnost, který kontroluje stav budovy a jejího vybavení. Cílem této revize je identifikovat a vyhodnotit případné nedostatky v požární bezpečnosti budovy a navrhnout opatření k jejich odstranění. Revize se provádí pravidelně podle platných předpisů a v souladu s typem a velikostí budovy.

Mezi nejběžnější nedostatky v oblasti požární bezpečnosti budov patří nedostatečné nebo chybné označení únikových cest, nedostatečná pokrytost požární signalizací a nedostatečná údržba požárního vybavení. Další nedostatky mohou zahrnovat absenci poplachových systémů, nedostatečnou odolnost konstrukce budovy, nedostatečné školení zaměstnanců a obyvatel budovy, chybějící směrnice a interní předpisy, nedodržování podmínek pro skladování materiálu a nebezpečných látek, zastaralé informace a kontaktní osoby, nedisciplinované chování uživatelů a porušování bezpečnostních předpisů nebo neodborné zásahy do vyhrazených technických zařízení.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.