Nové pojistky pro bezpečnost domovních i průmyslových plynovodů

Nové bezpečnostní předpisy a platné normy ukládají legislativní povinnost instalace bezpečnostních armatur zabraňujících průtoku plynu v rozvodech plynovodů. Ideální možností je nadprůtoková pojistka, která zabraňuje průtoku plynu mechanicky poškozeným plynovodem.

Legislativní požadavky

Je nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému podle platných zákonů v zemi a místě instalace. Opravy a údržbu plynovodu jako systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.

Instalační požadavky

Instalovat bezpečnostní nadprůtokovou pojistku je možné v dosažitelných a volně přístupných místech. Nutností je při instalaci dodržet směr průtoku plynu vyznačený na těle bezpečnostní armatury.

Digitalizace, automatizace a trendy v oblasti správy, údržby majetku a facility managementu