Má SVJ právo zakázat Airbnb a krátkodobé pronájmy bytu?

V jednom ze svých nedávných rozhodnutí se Nejvyšší soud zaměřil na otázku, zda může SVJ v rámci svých stanov podmínit opakovaný krátkodobý nájem jednotek souhlasem všech členů SVJ.

Nejvyšší soud konstatoval, že úprava stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ) se může týkat různých aspektů, jako je právo členů na účast a hlasování na shromáždění, právo být volen do orgánů SVJ nebo povinnost ručit za dluhy SVJ. Nicméně stanovy nesmějí zasahovat do vlastnického práva jednotlivých vlastníků jednotek, protože takový zásah by byl v rozporu se zákonem, který upravuje práva a povinnosti vlastníků vůči jejich jednotkám. V souladu s ustanovením § 1175 odst. 1 občanského zákoníku má vlastník právo svobodně spravovat, výlučně užívat a stavebně upravovat svou jednotku s omezením stejných práv ostatních vlastníků jednotek.

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že SVJ nemá právo ve svých stanovách určovat podmínky pro krátkodobé pronájmy jednotek, protože by tím neoprávněně omezovalo vlastnická práva vlastníků jednotek. Rozhodnutí odvolacího soudu, které prohlásilo provedenou změnu stanov za neplatnou v souladu s ustanovením § 245 občanského zákoníku, bylo Nejvyšším soudem potvrzeno.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.