Zavádění metody BIM

Během životního cyklu staveb, který začíná u zrodu myšlenky na budoucí investici, pokračuje její realizací, provozem a užíváním a končí její likvidací, vznikají různá data od různých účastníků životního cyklu. Jsou to architekti, projektanti různých profesí, stavbyvedoucí, facility manažeři, zástupci veřejné správy a další osoby, které rozšiřují prvotní investiční záměr a dávají mu konkrétnější obrysy. Kooperace a výměna dat Problém nastává v situaci, kdy je nutná kooperace a výměna dat mezi … Číst více

Koncepce zavádění BIM v České republice dle MPO ČR

BIM a facility management Úspory nákladů ve fázi správy a údržby stavby (provozní fáze) byly jedním z hlavních důvodů, proč se o metodě BIM začalo v širších souvislostech mluvit a proč BIM začaly využívat a vyhodnocovat první organizace. O správě a možnostech lepšího provozu se nezávisle mluví i v jiných kapitolách koncepce, na tomto místě však shrnujeme základní argumenty a doporučení. Přínosy BIM Na základě zahraničních zkušeností se předpokládá … Číst více

BIM ve světě a v ČR

BIM ve světě V některých zemích je již metodika BIM povinná pro všechny stavební zakázky státní správy. Z Evropy jsou to především severské země Norsko, Finsko a Dánsko a potom Velká Británie, kde je informační modelování budov povinné pro všechny státní zakázky od roku 2016. V dalších zemích, jako je USA, Austrálie nebo Singapur, již mají vytvořeny standardy pro projektování v BIM. Situace … Číst více

Přínosy BIM při správě majetku a provozu budov

Informační model budov přináší užitečný soubor ucelených a strukturovaných dat o budově, které jsou připravené k použití při správě majetku. Tradiční postup Dosud probíhalo předání a převzetí hotové stavby předáním dokumentace jejího skutečného provedení, v níž by měly být zaznamenány veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci, a předáním všech potřebných protokolů, revizních zpráv a dalších dokumentů. V den předání hotového díla tak bývají … Číst více

Realizace s BIM

Funkce modelu při realizaci Realizace stavby je logickým vyústěním projekčních a návrhových prací na modelu. Při provádění stavby model pomocí skenování eviduje skutečné náklady, dále zlepšuje plánování času a nákladů a usnadňuje provádění controllingu. Výhody pro zhotovitele Pro zhotovitele stavby model představuje zejména spolehlivou dokumentaci pro provádění stavby a zároveň podklad pro provádění změn. Hlavní výhodou při aplikaci BIM v realizační fázi … Číst více

Projektování v BIM

Podstata projektování v BIM 3D navrhování je využíváno rovněž při projektování pomocí nástrojů BIM. Rozdíl mezi klasickým a nově zaváděným projektováním spočívá v tom, že každému prvku vloženému do modelu projektant přisoudí vlastnosti (atributy), které jej jednoznačně určují a definují ho. Informační model Při projektování v BIM je využit klasický 3D model rozšířený o řadu dalších informací. Proto se označuje … Číst více

Současné projektování staveb

Systémy CAD Dosud se stavby projektují s využitím systémů CAD. Zkratka CAD v sobě ukrývá slovní spojení Computer Aided Design, což v překladu neznamená nic jiného než počítačová podpora projektování nebo též navrhovaní. V projekčních kancelářích je již činnost projektování staveb digitalizována pomocí různých produktů softwarových společností, které se snaží neustále zdokonalovat a přizpůsobovat svou nabídku funkcí současným trendům. 2D … Číst více

BIM – nový pohled na projektování, realizaci a provoz staveb

Pod zkratkou BIM se skrývá Building Information Model nebo též modelling. Překladem tohoto sousloví je informační model budov, používá se též termín informační modelování budov. Výhody BIM Jak z názvu vyplývá, jedná se modelování budoucích staveb obohacené o nový parametr: informace. Pokud projektanti, investoři, státní správa, správci, vlastníci a další osoby vstupující do projektu výstavby přijmou metodu BIM, získají … Číst více

Inventarizace

Inventarizace není pasportizací. Inventarizace se zaměřuje na vybavení v objektu, jeho evidenci a základní informace o jeho umístění, původu, pořizovací ceně a skutečném stavu. Účel inventarizace Jedná se o nástroj účetnictví, pomocí něhož zajišťujeme věrné a pravdivé zobrazení údajů v účetnictví. Jejím základem je prokazování, že skutečný stav majetku odpovídá obsahu účetní závěrky. Frekvence inventarizace a inventura Provádí se na základě zákona o účetnictví, a to povinně … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

ESG reporting: Podávání zpráv o udržitelnosti za rok 2024

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.